O nas
Program
Modlitewnik
Nowiny
Galeria
Inne strony
Kontakt


STATUT WSPÓLNOTY RODZIN KATOLICKICH Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art. 1

 

1.      Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym, zwana dalej Wspólnotą, jest wspólnotą apostolską Kościoła Rzymskokatolickiego. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest asystent kościelny w osobie kapłana katolickiego. Asystenta kościelnego zatwierdza Biskup - ordynariusz miejsca.

2.      Wspólnota posiada osobowość prawną kościelną i działa zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i Statutem.

3.      Bożena i Marek Grunwald z Legionowa – założyciele Wspólnoty - pojechali do Rzymu, do Ojca Świętego Jana Pawła II (V 1996 r.) po błogosławieństwo dla Wspólnoty. Powstała ona z głębokiej potrzeby duchowości religijnej, jako owoc wieloletnich przemyśleń i potrzeby życia według praw ustanowionych przez Boga i Kościół oraz potrzeby wzajemnego przebywania we wspólnocie, wspierania się, scalania rodzin i małżeństw mimo głębokich zranień; dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz dodawania siły i nadziei rodzinom, które jeszcze borykają się z problemem alkoholowym.

4.      Dzieci i młodzież są osobami najbardziej poszkodowanymi w rodzinie alkoholowej, dlatego zajmują szczególne miejsce we Wspólnocie i należy im się szczególna opieka, pomoc, wsparcie i wiedza na temat choroby bliskich.

5.      Wspólnota może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami, osobami, grupami samopomocowymi oraz bractwami trzeźwościowymi w realizacji zadań statutowych.

6.      Terenem działania Wspólnoty jest Rzeczpospolita Polska. Wspólnota może prowadzić swoją działalność, także poza granicami Polski, za zgodą odpowiednich władz kościelnych i zgodnie z przepisami prawa.

7.      Siedzibą Wspólnoty jest Parafia Św. Jana Kantego w Legionowie.

II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Art. 2

1.      Celem Wspólnoty jest prowadzenie jej członków drogą życia duchowego do świętości oraz aktywny udział w realizacji apostolskiej misji Kościoła. W ten sposób Wspólnota realizuje misję, jaką jej powierzył Święty Jan Paweł II, aby rokrocznie spotykać się na rekolekcjach w Gietrzwałdzie, niosąc pomoc i apostolskie posłanie rodzinom borykającym się z problemami alkoholowymi - poprzez abstynencję i rozwój duchowy – trwanie w trzeźwości.

2.      Pomoc ta i apostolskie posłanie skierowane jest ku rodzinie, która „Bogiem silna” ma swój udział w uświęcaniu wspólnoty kościelnej i świata, oraz uświęcaniu się poprzez wspólne budowanie trzeźwych relacji, we własnych rodzinach, w oparciu o wartości ewangeliczne. Lud Boży ma poznawać Boga i Jemu służyć. (sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński)

3.      Zadaniem Wspólnoty jest promowanie postaw abstynenckich, prowadzenie trzeźwego stylu życia, ochrona polskości, polskiej kultury, polskich tradycji rodzinnych i regionalnych, ochrona wartości chrześcijańskich, wspólna modlitwa o trzeźwość i jedność w rodzinie oraz kultywowanie polskich tradycji w rodzinach katolickich, ze szczególnym naciskiem na wartościową twórczość polską i ludową (rozwijanie talentów w rodzinach, śpiewanie, zajęcia plastyczne i teatralne oraz nauka bawienia się na trzeźwo).

4.      Celem Wspólnoty jest również przestrzeganie podstawowych zasad moralnych, podstawowych zasad dobrego wychowania, okazywanie sobie wzajemnego szacunku poprzez:

ˇ         serdeczne przyjmowanie nowych osób i rodzin, z miłością i pełnym zrozumieniem dla ich problemów i potrzeb,

ˇ         propagowanie polskiej gościnności przez przygotowywanie poczęstunku i spotkania przy wspólnym stole,

ˇ         uczenie się nie krytykowania i nie oceniania osób,

ˇ         zachowanie pełnej anonimowości uczestników – osób należących do Wspólnoty, ich spraw i problemów z wyjątkiem nazwisk osób upoważnionych przez Wspólnotę do kontaktów z instytucjami, ośrodkami i władzami itp. (oczywiście za dobrowolną zgoda tych osób).

5.      Celem Wspólnoty jest też dowartościowywanie poszczególnych członków rodziny, poprzez odnajdywanie i pokazywanie pozytywnych cech osobowości, talentów, podczas prezentacji tych rodzin w trakcie Spotkań i Rekolekcji.

6.      Celem Wspólnoty jest stworzenie Domu Pomocy Rodzinie, w którym zagubione, poranione rodziny, będą mogły z pomocą innych rodzin, a także  kapłana i psychologa chrześcijańskiego odbudowywać swoje relacje, leczyć zranienia, uświęcać swoją rodzinę poprzez naprawienie i uporządkowanie relacji z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.

 

Art. 3

1.      Cele statutowe Wspólnota realizuje przede wszystkim przez formację i działalność apostolską.

2.      Formacja jest realizowana poprzez:

ˇ         codzienną modlitwę indywidualną lub z całą rodziną

 

ˇ         uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii

 

ˇ         lekturę Słowa Bożego, dokumentów Kościoła i materiałów formacyjnych

 

ˇ         kierownictwo duchowe

 

ˇ         spotkania w grupach formacyjnych (grupa formacyjna jest grupą osób spotykających się na spotkaniach formacyjnych – przykościelnych), według ustalonego schematu oraz systematyczna praca w grupach, według programu opartego na Dekalogu i Katechizmie Kościoła Katolickiego

 

ˇ         raz w roku, w miesiącu sierpniu, rekolekcje w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie

 

ˇ         noworoczne dni skupienia w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczmiu

 

ˇ         samowystarczalność jest też celem naszej Wspólnoty – utrzymujemy się ze składek jej członków

 

3.    Działalność apostolska jest realizowana poprzez:

 

ˇ         trud osobistego nawracania się i systematycznej pracy nad sobą

 

ˇ         świadectwo życia chrześcijańskiego

 

ˇ         cotygodniowe spotkania domowe

 

ˇ         powstawanie nowych grup w innych miastach i miejscowościach w Polsce

 

ˇ         zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego

 

ˇ         niesienie pomocy rodzinom

 

ˇ         wspieranie się poszczególnych rodzin poza spotkaniami

 

ˇ         wspieranie duchowe zagubionych i uwikłanych w problem alkoholowy

 

ˇ         upowszechnianie nauczania kościoła w dziedzinie małżeństwa, rodziny i wychowywania w duchu katolickim

 

ˇ         inne działania w zależności od potrzeb.

 

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY DZIAŁANIA WSPÓLNOTY

 

Art. 4

 

1.         Władzę Wspólnoty stanowią założyciele Wspólnoty, liderzy grup aktualnie sprawujący opiekę nad wspólnotami lokalnymi oraz skarbnik Wspólnoty. Przynajmniej raz w roku liderzy wspólnot lokalnych oraz chętni członkowie z danych regionów, winni spotykać się, by dzielić się doświadczeniem, siłą i nadzieją, omawiać problemy, ustalać, wspierać i zatwierdzać działania, które pomagają w rozwoju Wspólnoty, a zmieniać i usuwać te, które jej szkodzą.  

2.         Moderatorami Wspólnoty są kapłani katoliccy lub członkowie wspólnoty w razie nieobecności kapłana na spotkaniu.

3.         Liderzy (osoby wybrane przez członków Wspólnoty do sprawowania tej funkcji):

ˇ      mają prawo udziału we wszystkich spotkaniach Wspólnoty

ˇ      mają głos doradczy w kwestiach organizacyjnych

ˇ      odpowiadają za realizację formacji

ˇ      mają też obowiązek uczestnictwa w Kongresie Wspólnoty, który odbywa się co 3 lata

ˇ      kapłani należący do Wspólnoty są członkami Wspólnoty, sprawują           opiekę duchową nad Wspólnotą i jej dziełami. Czuwają oni nad   duchową formacją członków i doktrynalną prawowiernością w    sprawach wiary i moralności.

 

4.    Zasady funkcjonowania Wspólnoty w innych miejscowościach i miastach w Polsce:

ˇ      ideałem jest by spotkanie odbywało się bezpośrednio po Mszy Św. w intencji trzeźwości w rodzinach i w całym narodzie

 

ˇ      na spotkaniu powinien być obecny kapłan i każda Wspólnota powinna zadbać o opiekuna duchowego dla swojej grupy

 

ˇ      spotkanie Wspólnoty winno być prowadzone według ustalonego schematu, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Wspólnoty lub w broszurce rozprowadzanej we własnym zakresie

 

ˇ      w razie nieobecności kapłana na spotkaniu, rolę koordynatora przejmuje jeden z członków Wspólnoty

 

5.    Zasady funkcjonowania Spotkania Domowego Wspólnoty:

                 

ˇ      spotkania odbywają się w domach członków Wspólnoty

 

ˇ      o obecności nowych członków Wspólnoty na spotkaniu domowym           decydują gospodarze

 

ˇ      na spotkaniu domowym również powinien być obecny kapłan

 

ˇ      mieszkanie powinno być odpowiednio przygotowane (krzyż, świeca,        katechizm, materiały do prowadzenia spotkania)

 

ˇ      spotkanie domowe też winno być prowadzone według ustalonego            schematu; możliwa jest też, w tym przypadku praca na problemie, jeśli       jakaś rodzina lub osoba zgłosi problem.

 

 

6.    Co 3 lata winien zebrać się Kongres, na którym zostaną omówione sprawy bieżącej działalności Wspólnoty oraz planów dotyczących dalszego jej rozwoju.

IV. DUCHOWOŚĆ

 

Art. 5

1.         Duchowość Wspólnoty wynika z duchowości chrześcijańskiej.

2.         Duchowość Wspólnoty oparta jest na haśle ”Rodzina Bogiem Silna”. Członkowie Wspólnoty pragną żyć w komunii z Maryją, poprzez Matkę Bożą Gietrzwałdzką, i w tej komunii upatrują drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Na tej drodze stałym pokarmem dla członków Wspólnoty jest Słowo Boże i Eucharystia.

3.         Priorytetem dla członków Wspólnoty jest życie według Dziesięciu Przykazań Bożych, a droga do świętości to przeżywanie błogosławionej codzienności w naszych rodzinach w komunii z Bogiem.

4.         Duchowość Wspólnoty czerpie inspiracje z duchowości Świętego Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia Maryi.

5.         Istota duchowości Wspólnoty oparta jest na wspólnotowej modlitwie różańcowej.

 

V. CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY

Art. 6

 

1.         Członkiem Wspólnoty może zostać każdy, kto doświadcza w swojej rodzinie skutków choroby alkoholowej, ale także ci, którzy pragną propagować postawy abstynencji i trzeźwości oraz żyć według praw ustanowionych przez Boga i Kościół w myśl hasła: Lud Boży ma poznawać Boga i Jemu służyć. (sł. Boży Kardynał Stefan Wyszyński).

2.         Członkiem Wspólnoty nie może zostać wyznawca innej religii, natomiast może uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych lub rekolekcjach pod warunkiem, że będzie się trzymał ogólnie przyjętych obowiązujących (na nich) zasad.

3.         Przyjęcie do Wspólnoty winno odbywać się w dwóch etapach: czas przygotowania do pełnego uczestnictwa w spotkaniach Wspólnoty to udział w minimum 3 spotkaniach formacyjnych przy parafii. Drugi – przyjęcie jako pełnoprawnego członka Wspólnoty, z możliwością uczestnictwa w Spotkaniach Domowych.

4.         Członkowie Wspólnoty mają obowiązek:

ˇ      być praktykującym członkiem Kościoła Katolickiego

ˇ      realizować cele Wspólnoty

 

ˇ      dbać o rozwój Wspólnoty

 

ˇ      uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych Wspólnoty

ˇ      podejmować działania apostolskie zgodnie ze statutem i możliwościami

 

 

5.         Członkowie Wspólnoty mają prawo:

ˇ      uczestniczyć w życiu i działalności Wspólnoty

 

ˇ      korzystać z duchowych dóbr Wspólnoty.

 

ˇ      kontaktować się poza spotkaniami i wspierać w nagłych wypadkach i       problemach

 

ˇ      dopuszczamy do uczestnictwa w spotkaniach Wspólnoty osoby będące   w związkach niesakramentalnych. Osoby takie nie mogą jednak być       liderami.

 

ˇ      pojedyncze osoby też mają swoje miejsce we Wspólnocie bez względu     na to czy inni członkowie rodziny chcą się włączyć do Wspólnoty.

 

 

6.         Członkostwo ustaje przez: śmierć członka, dobrowolne ustąpienie lub nieprzestrzeganie zasad statutowych Wspólnoty.

 

VI. DOBRA DOCZESNE

 

Art. 7

1.         Wspólnota ma prawo posiadania dóbr doczesnych, które to dobra są własności wszystkich jej członków i mają służyć dobru Wspólnoty.

2.         Środki finansowe pochodzące ze składek członków Wspólnoty mogą być wykorzystywane tylko na realizację celów statutowych wspólnoty oraz na pokrywanie kosztów organizacyjnych związanych z działalnością wspólnoty.

3.         Za właściwe gospodarowanie majątkiem odpowiada skarbnik Wspólnoty, który działa w porozumieniu z założycielami i innymi członkami Wspólnoty na danym terenie.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 8

1.    Wszelkie zmiany w statucie przyjęte przez Kongres mogą być dokonywane tylko za zgodą Biskupa – ordynariusza miejsca.

 

 

 

Legionowo, 22.09.2016 r.